Inloggen

Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden, die gelden voor alle afspraken tussen De Lichtstraat Expert en onze klanten. Hierin staan onder andere afspraken over betaling, levering en garantie.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
De Lichtstraat Expert, statutair gevestigd te Barneveld en de aan haar verbonden ondernemingen en handelsnamen zoals De VerandaSpecialist B.V. en De SerreSpecialist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74639986, welke de gebruiker is van deze algemene voorwaarden.

Klant:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wil aangaan met Verkoper.

Het werk:
Het totaal van de tussen Verkoper en de Klant overeengekomen werkzaamheden en de daarbij te leveren materialen.

Meer- en minderwerk:
Door de Klant gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Verkoper.
 2. Verkoper is gerechtigd om de voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. Het kan voorkomen dat Verkoper niet altijd strikte naleving van de voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Verkoper het recht verliest om in andere gevallen wel naleving van de voorwaarden te verlangen.
 4. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes en overeenkomst

 1. Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidstermijn is vermeld. Als de Klant akkoord geeft op de offerte, heeft Verkoper het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
 2. Een offerte vervalt als de producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 3. Mocht in de offerte van Verkoper een fout staan vermeld, dan kan de Klant Verkoper niet aan deze fout houden als de Klant wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
 4. De inhoud van alle offertedocumenten – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Verkoper. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Verkoper en de Klant de overeenkomst is ondertekend of de Klant akkoord heeft gegeven op de offerte van Verkoper.

Artikel 4. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant verstrekt tijdig alle documenten en gegevens zoals hieronder aangegeven die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht:
  • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens (waaronder (bouw)tekeningen en informatie over de aanwezigheid van leidingen en kabels), en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.), zo nodig in overleg met Verkoper;
  • over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  • over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines en verlichting en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.
 3. De Klant is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 4. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of kan weten dat zij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Klant Verkoper van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

Artikel 5. Levering 

 1. Verkoper heeft het recht om bepaalde leveringen te laten verrichten door derden.
 2. Verkoper is gerechtigd om een bestelling met meerdere producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 3. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een redelijke termijn bieden om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 4. Als de Klant een consument is, geldt dat de levering aan het door de consument opgegeven adres geschiedt, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant afname weigert, dan is Verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
 6. Verkoper levert de producten enkel op een bereikbare losplaats voor vrachtwagens, waarbij naast de vrachtwagen kan worden gelost. De Klant is verplicht om voor een dergelijke losplaats zorg te dragen. De chauffeur van Verkoper zal ter plaatse beoordelen of de losplaats voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.
 7. De Klant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten.
 8. Indien de Klant de levering zelf afhaalt bij Verkoper, dan zijn de producten voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment dat de producten zijn ingeladen in het voertuig van de Klant.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

 1. De Klant kan Verkoper schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. Zodra Verkoper schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Klant, kan de Klant rechten aan een wijziging ontlenen.
 2. Als de Klant een geplaatste bestelling, en daarmee de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan heeft Verkoper het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding bij de Klant in rekening te brengen.
 3. In uitzondering op lid 2 geldt dat de Klant de overeenkomst niet kan annuleren als producten speciaal voor de Klant bij een leverancier zijn besteld.
 4. Als de Klant de overeenkomst wenst aan te vullen, dan zal Verkoper de Klant informeren over de kosten die hiermee gepaard gaan.
 5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Klant met betrekking tot een wijziging wat leidt tot een aanvulling op de overeenkomst, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 1. Verkoper en Koper kunnen meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren dan wel achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
 2. In geval van door de Klant opgedragen meerwerk kan Verkoper alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, als hij de Klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant dit zelf had moeten begrijpen.
 3. Het ontbreken van documentatie laat de aanspraken van Verkoper dan wel de Klant op verrekening van meer- minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.
 4. Door Verkoper te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Opleveringstermijnen - oplevering

 1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de Klant Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  • als de Klant het werk heeft goedgekeurd;
  • als het werk door de Klant in gebruik wordt genomen. Neemt de Klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  • als Verkoper schriftelijk aan de Klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Klant niet binnen 8 dagen na die mededeling schriftelijk heeft laten weten of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • als Verkoper de laatste termijnfactuur aan de Klant heeft verzonden;
  • als de Klant het werk niet goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 3. Als de Klant het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk te laten weten aan Verkoper. De klant dient Verkoper in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 4. Kleine gebreken zullen door Verkoper zo snel mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant opleveren.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding  

Verkoper heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

 1. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Verkoper na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van de Klant is ingediend;
 4. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend;
 5. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
 6. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
 7. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
 8. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.

De Klant is verplicht om Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met h bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 10. Prijzen en betaling

 1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. In uitzondering op lid 1 geldt dat ingeval een offerte is gericht aan een consument dat de in een offerte vermelde prijzen inclusief btw en exclusief andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten, zijn.
 3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst onvoorziene prijswijzigingen in de materiaalprijzen plaatsvinden, dan heeft Verkoper het recht deze door te berekenen aan de Klant.
 4. Als producten worden geleverd op statiegeld pallets, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Als de Klant de statiegeld pallets aan Verkoper retourneert, dan wordt het betaalde bedrag voor de statiegeld pallets verrekend met de openstaande vordering van Verkoper op de Klant, mits de statiegeld pallets – naar oordeel van Verkoper – schoon en onbeschadigd zijn.
 5. Als de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan heeft Verkoper het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Als de Klant niet binnen de in de lid 6 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Verkoper voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Verkoper moet maken voor rekening van de Klant.
 8. Als de Klant een consument is en de consument niet binnen de in lid 6 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan stelt Verkoper de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. De consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Verkoper voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Verkoper moet maken voor de incasso van wat de consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de consument.
 9. Verkoper heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Verkoper voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 11. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant – naar het oordeel van Verkoper – daarvoor aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van de Klant (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Verkoper te bepalen vorm.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde producten eigendom blijven van Verkoper totdat de Klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag de Klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
 3. De Klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Als Verkoper zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 12. Garantie, onderzoek en reclames

 1. Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Verkoper staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 2. In de onderstaande gevallen gelden afwijkende garantietermijnen:
  • 10 jaar op dakbedekking;
  • 10 jaar op elementen van afsluiting en overkapping;
  • 10 jaar op constructie;
  • 10 jaar op waterdichtheid;
  • 1 jaar op bewegende onderdelen en toebehoren;
  • 1 jaar op thermische- of spanningsbreuken van glas;
  • 1 jaar op sloten en elektrische accessoires.
 3. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking en producteigenschappen. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder de garantieregeling.
 4. Stormschade en andere niet fabricage gerelateerde schade valt niet onder de garantie.
 5. De Klant is verplicht om de geleverde producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 6. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Verkoper worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Verkoper worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.
 7. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. De Klant moet Verkoper in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet de betreffende producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Verkoper retourneren.
 9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van producten die Verkoper levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren van de geleverde producten worden afgekeurd.
 10. Indien de Klant tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten.
 11. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is geklaagd, dan zal Verkoper het gebrekkige product – naar keuze van Verkoper – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen producten aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarvan aan Verkoper over te dragen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Verkoper voor rekening van de Klant.

Artikel 13. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan:
  – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Klant.
 4. Als Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper en/of haar ondergeschikte(n).
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht zoals bedoeld in artikel 13.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  • onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
  • slijtage door normaal gebruik;
  • onjuist onderhoud;
  • plaatsing, bewerking en/of verwerking.
 6. Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 7. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.
De Lichtstraat Expert
Schoonhorsterweg 14
3772 TK Barneveld